สิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายสินค้าออนไลน์

Cancellation Right of Consumers Relating to Online Sales Contract

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “สิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายสินค้าออนไลน์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากการผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไม่สามารถเห็นหรือตรวจสอบสินค้าก่อนทำสัญญา ผู้บริโภคจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแสดงเหตุผลใด ๆ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญาของประเทศไทย สหราชอาณาจักร และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กำหนดระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญา วิธีการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา และผลของการบอกเลิกสัญญา ต่างจากกฎหมายของสหราชอาณาจักรและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญาซื้อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต โดยกำหนดระยะเวลาการบอกเลิกสัญญาไว้ 14 วัน และกำหนดวิธีการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาว่าผู้บริโภคสามารถแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าออนไลน์