อำนาจศาลกับการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

The Authority and Duties of Court in Conducting Election Case Trials

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนปัญหาและข้อจำกัดเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กระบวนการตรวจสอบตรวจทานทางคดีและวิธีพิจารณาความคดี เกี่ยวกับการเลือกตั้งของศาล โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และอังกฤษ บทความวิชาการนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการเลือกตั้งและการตรวจสอบการเลือกตั้ง ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นอำนาจของศาลในการดำเนินคดีเลือกตั้ง ประเทศไทยยังให้คณะกรรมการการ เลือกตั้งมีส่วนในการใช้อำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งแตกต่างจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และอังกฤษที่ให้องค์กรศาลซึ่งเป็นองค์กรยุติธรรมกระแสหลักในการควบคุมการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมีลักษณะที่สอดคล้องกัน ทั้งคดีทางการเมืองและคดีทางอาญา ส่วนประเทศไทยยังแยกอำนาจศาลในการพิจารณาพิพากษาการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็น ศาลแผนกคดีเลือกตั้ง ศาลอาญา และศาลแพ่ง ซึ่งมีมาตรฐานการพิสูจน์ความรับผิดหรือบริสุทธิ์การกระทำความผิดครั้งเดียวกันนั้นแตกต่างกัน ส่งผลมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาของศาล ทำให้เกิดความลักลั่นในทางคดีและการบังคับใช้กฎหมาย ประเด็นกระบวนการตรวจสอบตรวจทานทางคดีเลือกตั้ง ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิกถอนสิทธิทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพื่อกำจัด ผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากกระบวนการเลือกตั้งเป็นสำคัญ แม้จะให้อำนาจศาลเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว แต่ยังไม่มีหลักประกันสิทธิเสรีภาพผู้ถูกกล่าวหาในคดีเลือกตั้งไม่มีกระบวนการตรวจสอบตรวจทานทางคดีที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งไม่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประเด็นวิธีพิจารณาความคดีเลือกตั้ง ที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ และวิธีพิจารณาความทางคดียังไม่สอดคล้องกับลักษณะคดีทางการเมืองส่งผลให้คดีแต่ละประเภทแตกต่างกันทั้งในทางกระบวนการหรือมาตรฐานการพิสูจน์และผลในทางคดี ไม่สามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานทางกฎหมายที่เท่าเทียมกัน การบังคับคดีเพื่อเรียก ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ยังไม่มีประสิทธิภาพ อำนาจของศาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีเลือกตั้งที่มีอย่างจำกัด และกระบวนการทางศาลคดีเลือกตั้งที่มีแตกต่างกัน จึงเป็นข้อบกพร่องในการอำนวยความยุติธรรมและตรวจสอบ การเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นระบบ ดังนั้น อำนาจของศาลเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีเลือกตั้งควรแก้ไขปรับปรุงโดยให้มีอำนาจครอบคลุมทั้งทางอาญาและทางแพ่ง สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการ กระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และอังกฤษที่มุ่งให้ศาลเข้ามาทำหน้าที่ทั้งในทางอาญาและทางจำกัดสิทธิทางการเมือง โดยมีกระบวนการตรวจสอบตรวจทานทางคดีที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะทางคดี และมีวิธีพิจารณาความที่ใช้ระบบไต่สวน ให้สิทธิผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทำความผิด