แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของกฎหมายไทย

Guidelines for resolving fundamental problems of Thai law

บทคัดย่อ

ที่มาและลักษณะปัญหาพื้นฐานของกฎหมายไทยมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีที่มาของปัญหา สำคัญ 3 ประการ คือ วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ วัฒนธรรมอำนาจนิยม และประวัติศาสตร์การสร้างรัฐชาติ อันส่งผลที่ปรากฎต่อกฎหมายไทย 4 ประการ คือ กฎหมายการบริหารราชการไทยมีเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์ กฎหมายการบริหารราชการไทยมุ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายการบริหารราชการไทยไม่ให้ความสำคัญการควบคุมการใช้อำนาจรัฐกับขาดสภาพบังคับกับเจ้าหน้าที่รัฐ และกฎหมายการบริหารราชการไทยมีลักษณะตัดตอนผูกขาดการใช้อำนาจรัฐ จากที่มาและลักษณะปัญหาพื้นฐานของกฎหมายไทยข้างต้น แนวโน้มการพัฒนาแก้ไขปัญหาพื้นฐานของกฎหมายไทยจะแยกพิจารณาตามหลักการวินิจฉัยทางนิติศาสตร์ ด้วยการพิจารณาข้อเท็จจริงตามสภาพสังคมวัฒนธรรม อันนำไปสู่แนวทางการพัฒนากฎหมายการบริหารราชการไทยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 แนวทาง คือ 1 พัฒนากฎหมายไทยให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ 2 พัฒนากฎหมายไทยคลายตัวจากการมุ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐและลดความซ้ำซ้อน 3 พัฒนากฎหมายไทยให้ความสำคัญการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ และมีสภาพบังคับกับเจ้าหน้าที่รัฐ และ 4 พัฒนากฎหมายไทยขจัดการตัดตอนผูกขาดการใช้อำนาจรัฐ