กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร

Laws relating to the promotion of rights in accessing and utilizing of information in television programs for visually impaired persons.

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของกิจการโทรทัศน์และกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการทางการเห็น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการดูกีฬา ละครโทรทัศน์ รายการบันเทิง ข่าว หรือสาระอื่นๆ โทรทัศน์และสื่อโทรทัศน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเปิดโลกกว้างให้กับผู้ที่สามารถเข้าถึงได้ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับสิทธิในการสื่อสารและการได้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ผู้พิการทางการเห็นในฐานะพลเมืองของประเทศที่ได้รับการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงสิทธิในการสื่อสารและการได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นผู้พิการทางการเห็นยังถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ และภาคเอกชน จะต้องให้ความสำคัญกับผู้พิการทางการเห็นในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เหมือนคนปกติทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป ดังนั้นภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าและคุณภาพชีวิตผู้พิการทางการเห็นให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสิทธิในการดำรงชีวิตให้เท่าคนปกติทั่วไป ทั้งนี้ มีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้พิการทางการเห็น เช่น หลักความเท่าเทียม ว่าผู้พิการทางการเห็นย่อมมีความต้องการ และสิทธิในการเข้าถึงสื่อเช่นเดียวกับบุคคลโดยทั่วไป สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อสารมวลชนที่มีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากและกว้างขวางโดยอาศัยทักษะการดูและการฟัง ทั้งนี้ สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ผู้พิการมีความต้องการในการเปิดรับชม รับฟัง เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในเบื้องต้น และแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะ สื่อเพื่อสาธารณะโดยหลักมีการให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมและผู้ฟังและไม่ได้มุ่งหวังในการแสวงหาผลกำไรดังเช่นสื่อพาณิชย์อื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถบังคับใช้กับการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการทางการเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน