การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564

The Public Involvement in Proposing Draft Legislation according to Initiative Process Act B.E. 2564 (2021)

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการเสนอกฎหมาย (2) ศึกษาปัญหาทางกฎหมายของหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอ กฎหมายโดยประชาชนของประเทศไทย(3)ศึกษาเปรียบเทียบ หลักกฎหมาย หลักเกณฑ์และกระบวนการในการเข้าชื่อ เสนอกฎหมายโดยประชาชนของประเทศไทยกับสาธารณรัฐออสเตรียสหรัฐอเมริกาและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี(4)ศึกษา หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ทฤษฎี(Doctrinal Analysis) โดยการวิจัยเอกสาร(DocumentResearch) ซึ่งศึกษาจากตำรากฎหมาย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อนำข้อมูลที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลการศึกษาวิจัย พบว่าการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการ เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ยังพบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิของประชาชนที่จะเสนอ ร่างกฎหมายได้เฉพาะบางหมวดที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น และปัญหาการกำหนดจำนวนของผู้ที่จะร่วมกันในการ เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นยังมีจำนวนไม่เหมาะสม ตลอดจนการกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำ ความผิดเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายยังไม่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลกระทบที่เกิดจากการกระทำความผิด ดังกล่าว