การแปรรูปความผิดลหุโทษเป็นความผิดทางพินัย

Transforming a pitty offense into Pinai regulatory fines

บทคัดย่อ

โทษปรับเป็นมาตรการบังคับทางอาญาที่รัฐมุ่งบังคับเอากับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด เมื่อมีการลงโทษปรับทางอาญากับความผิดลหุโทษซึ่งเป็นความผิดเล็กน้อย พบว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีย่อมสามารถชำระค่าปรับได้ แต่ผู้ที่มีฐานะยากจนย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะชําระค่าปรับได้ก็จะถูกกักขังแทนค่าปรับ และต้องถูกเอาตัวไว้ในอำนาจรัฐโดยมีประวัติอาชญากรติดตัว จึงแสดงให้เห็นว่า ฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกันทำให้ภาระในการรับโทษแตกต่างกันด้วย อันเป็นการกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรง ผู้เขียนเห็นว่า การใช้กลไกของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนโทษทางอาญาในความลหุโทษที่เป็นความผิดเล็กน้อยให้เป็นการปรับเป็นพินัย ย่อมทำให้ประชาชนที่กระทำความผิดเล็กน้อยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางอาญาและไม่มีประวัติอาชญากรรมติดตัว และเป็นกลไกทางกฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตลอดจนส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น