กฎหมายทางวัฒนธรรม

Culture Act

บทคัดย่อ

วัฒนธรรมเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างเจริญให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวทางวัฒนธรรม 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เน้นการเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานทางวัฒนธรรม เช่น การยกย่องศิลปินแห่งชาติ เป็นต้น ส่วนพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งขอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมกับองค์การยูเนสโกได้ ในส่วนหน่วยงานที่กำกับดูแลและส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม คือ กระทรวงวัฒนธรรมที่จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2545 จากทศวรรษาที่ผ่านมาได้มีบทบาทพัฒนาศักยภาพของคนไทย และการจัดระบบงานทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ