มาตรการในการจัดการสื่อลามกอนาจารเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี

Pornography Management Measures in Children Under 18 Year-Old

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง “มาตรการในการจัดการสื่อลามกอนาจารเด็กที่มีอายุ ไม่เกิน 18 ปี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับมาตรการ จัดการสื่อลามกอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ของประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อหามาตรการที่อาจนำมาปรับใช้ได้กับประเทศไทย เพื่อศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการจัดการสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการสื่อลามกอนาจารเด็ก การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิจัยทางเอกสารโดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลักและ ใช้วิธีการศึกษาเชิงวิเคราะห์ทางนิติศาสตร์โดยการศึกษาจากเอกสาร ตำราทางวิชาการ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สื่อลามกอนาจารเด็ก จากผลการศึกษาพบว่า ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับ ที่ 24 พ.ศ. 2558 ที่ใช้บังคับในปัจจุบันสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และมีการกำหนด บทนิยาม การครอบครอง การเผยแพร่ การส่งต่อ เช่น เดียวกันกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งความแตกต่างของกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นไม่แตกต่างกันมีเพียงแต่การใช้คำในกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม แต่ในสภาพสังคมในประเทศไทยในปัจจุบันถึงแม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในหลักกฎหมาย แต่ยังมีปัญหาทวีความรุนแรงขึ้นทุกๆวัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นในเรื่องของการนำกฎหมายไปบังคับใช้และนำไปใช้ควรให้มีการบัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดทำบัญชีของบทนิยามคำว่าสื่อลามกอนาจารเด็กไว้เฉพาะเรื่อง และในส่วนการครอบครองเพื่อ แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่น ควรให้มีการบัญญัติบทนิยามเพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อ ความเข้าใจและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงมาตรการทางสังคมในด้านต่างๆ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสื่อลามกอนาจารเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี