Exploring the imposing of the Informal Negative Social Sanction on social network from the Criminology Perspective: some cases from Thailand

บทคัดย่อ

การอยู่ร่วมกันในสังคมจำเป็นที่ต้องมีกฎเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบ การลงโทษทางสังคมเป็นรูปแบบหนึ่งของกลไกที่ทำให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามแม้การลงโทษทางสังคมจะมีข้อดีคือมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมประพฤติตนไปในทางที่เหมาะสม ในทางตรงกันข้ามการลงโทษทางสังคมก็มีข้อเสียเช่นกัน กล่าวคือ เป็นการลงโทษที่มีลักษณะเป็นการยั้บยั้ง ข่มขู่ไม่ให้สมาชิกในสังคมประพฤติตนในทางที่มิชอบ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการลงโทษทางสังคมมีทั้งข้อดีและข้อเสียและยังแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การลงโทษทางสังคมแบบที่เป็นทางการ และการลงโทษทางสังคมแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยบทความนี้มุ่งที่จะศึกษาและถกถึงประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบของบทลงโทษเชิงลบอย่างไม่เป็นทางการอันเป็นลักษณะทั่วไปของผู้ใช้โซเชียลเนทเวิร์คในประเทศไทย การจำแนกประเภทของบทลงโทษเชิงลบอย่างไม่เป็นทางการตามบทความนี้ได้มาจากศึกษากรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปีค.ศ. 2016 นอกจากนั้นยังได้วิเคราะห์ว่าบทลงโทษในเชิงลบอย่างไม่เป็นทางการนี้จัดว่าเป็นอาชญากรรมหรือไม่ และวิเคราะห์ถึงเหตุผลว่าเหตุใดบุคคลทั่วไปจึงเลือกใช้บทลงโทษเชิงลบอย่างไม่เป็นทางการในการลงโทษโดยพิจารณาจากแนวคิดทางอาชญาวิทยา