กระบวนการยุติธรรมกับระบบทุนนิยม

justice system and capitalism

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับระบบทุนนิยม 2)วิเคราะห์เปรียบเทียบถึงระบบและกลไกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3) เพื่อปรับให้เหมาะสมกับระบบทุนนิยมของประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่นและจัดทำข้อเสนอในมิติต่างๆ การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) จากหนังสือ ตำรา บทความ รายงานการวิจัย คำพิพากษาของศาล ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์กระบวนการยุติธรรมกับระบบทุนนิยมต่อไป ผลการวิจัยพบว่า ระบบทุนนิยมที่ก่ออันตรายต่อบุคคลและสังคม ในทางกฎหมายเป็นอาชญากรรมที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือ “ธุรกิจเกี่ยวกับยาเสพติด” นอกจากนี้ยังพบว่าคนส่วนใหญ่ในสังคม ยังไม่สามารถปรับการดำรงชีวิตให้เป็นไปตามทิศทางกระแสสังคมทุนนิยมได้ ด้วยปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของประเทศไทยที่ยังอ่อนแออยู่ กอปรกับนโยบายทางนิติบัญญัติในการกำหนดความผิดอาญา ระบบและกลไกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย ยังไม่สามารถตอบสนองในการสร้างสมดุลให้สังคมทำให้การบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพซึ่งเมื่อพิจารณาไปยังในส่วนของข้อธรรมตามทางศาสนธรรม ยังพบว่า กลุ่มบุคคลหรือสังคม เช่น ผู้ต้องขังในเรือนจำยังขาดโอกาสและขาดความรู้ศาสนธรรม และยังขาดการบ่มเพาะข้อมูลศาสนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง