สิทธิของผู้ต้องหาสูงอายุในคดีอาญา

Legal Rights in Criminal Case for Elderly accused

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับ การดำเนินคดีอาญาของผู้สูงอายุ (2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของผู้สูงอายุในประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของผู้สูงอายุในประเทศไทยและในต่างประเทศ (4) เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของผู้สูงอายุในประเทศไทย การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยทางเอกสาร โดยทําการศึกษาจากหนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัย ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย และนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการวิจัยต่อไป ผลการศึกษาพบว่า (1) ตามแนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญ ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับผู้สูงอายุมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งประเทศต่างๆได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาผู้สูงอายุ (2) ประเทศไทยได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาผู้สูงอายุเอาไว้ แต่กฎหมายดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมหรือเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็น สิทธิเรื่องการให้รับความช่วยเหลือด้านทนายความที่ไม่ได้คุ้มครองผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเบี่ยงเบนคดีหรือการชะการฟ้องคดีกับผู้สูงอายุ เหตุบรรเทาโทษในคดีผู้ต้องหาสูงอายุในการดำเนินคดีอาญา ยังไม่เพียงพอในกฎหมายของไทย และไม่มีสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำในคดีผู้ต้องหาสูงอายุ ซึ่งเป็นการไม่คุ้มครองผู้สูงอายุให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี (3) ขณะที่กฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่น ต่างมีกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในการดำเนินคดีอาญาที่แตกต่างกับกฎหมายของประเทศไทย (4) จึงขอเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายอาญาและบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับเบี่ยงเบนคดีหรือการชะลอการฟ้องคดี กรณีที่ผู้ต้องหาสูงอายุในการดำเนินคดีอาญาขึ้นมาบังคับใช้ในประเทศไทยเพื่อให้การดำเนินคดีอาญาผู้สูงอายุมีความเหมาะสมและมีความเป็นสากล