แชร์ลูกโซ่ : แนวโน้มการกระทำความผิดกับการบังคับใช้กฎหมาย

บทคัดย่อ

แนวโน้มการกระทำความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่มีวิธีการและรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น กล่าวคือ กระทำในลักษณะองค์กรอาชญากรรม ในรูปของนิติบุคคล มีการใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการกระทำความผิดและการระดมทุน และผ่านกระบวนการฟอกเงินเพื่อปกปิดและแปรสภาพเงินหรือทรัพย์ได้มาจากการกระทำความผิด โดยที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ตลอดมาและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ส่งผลให้มีประชาชนตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากและมีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล บทความนี้จึงมุ่งการศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบการกระทำความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และความผิดอื่นเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ทั้งในส่วนการบังคับใช้กฎหมายที่เชื่อมโยงตามประเภทของธุรกิจที่ถูกนำแอบแฝง หรือช่องทางการหลอกลวงหรือการระดมเงิน การดำเนินคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน แนวทางการดำเนินคดีกับผู้บงการหรือหัวหน้าองค์กรอาชญากรรมรวมทั้งการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดทั้งการดำเนินคดีอาญาและการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด