ความซ้ำซ้อนในอำนาจหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

The Overlapping of Elder Care Authority Between the State and Local Governments

บทคัดย่อ

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการจัดองค์กรของฝ่ายปกครองและการจัดทำบริการสาธารณะในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 2. เพื่อศึกษาสภาพการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 3. เพื่อศึกษาสภาพการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยกับต่างประเทศ 4.เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความซ้ำซ้อนในอำนาจหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ และ 5 . เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการดูแลผู้สูงอายุระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยทางกฎหมายในเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารต่างๆ เช่น บทบัญญัติของกฎหมาย หนังสือ ตำรา บทความ คำพิพากษาของศาลปกครอง รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย และต่างประเทศจากการศึกษาพบว่าในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการดูแลผู้สูงอายุมีการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีการถ่ายโอนภารกิจและจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ โดยที่ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกภารกิจกันให้ชัดเจน ผู้ศึกษาจึงได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อกำหนดขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน ให้มีการทำภารกิจร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดทำบริการสาธารณะ โดยมิให้ถือว่าเป็นการซ้ำซ้อนกัน และให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำสำคัญ: ความซ้ำซ้อน อำนาจหน้าที่ รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น