รัชกาลที่เก้ากับการใช้กฎหมายและการสร้างนักกฎหมาย

บทคัดย่อ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่เก้า กอปรด้วยคุณุปการที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ สุดที่จะกล่าวให้ครบถ้วนได้ อย่างไรก็ตามมีพระราชกรณียกิจบางเรื่องที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าควรรำลึกถึง อาทิ การใช้กฎหมายและการสร้างนักกฎหมาย เป็นต้น การใช้กฎหมายและการสร้างนักกฎหมายดังกล่าวสืบค้นได้จากพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ โดยการใช้กฎหมายทรงพระราชทานความเป็นธรรมให้ราษฎร การรับวินิจฉัยฎีการ้องทุกข์ พระราชทานอภัยโทษ และพระราชทานแนวทางแก้ไขความขัดแย้งในวิกฤตการณ์ต่างๆ เป็นต้น ส่วนการสร้างนักกฎหมาย ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสพระราชทานประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จเนติบัณฑิตและนักเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อปฏิบัติตนตามกรอบของวิชาชีพนักกฎหมายและการเป็นตำรวจที่ดีในอนาคต