ปัญหาการรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1

Problems concerning the report on the financial transaction according to the protection and suppression of the money-laundering law

บทคัดย่อ

การรายงานการทำธุรกรรมถือเป็นหัวใจสำคัญในสืบสวนสอบสวนเส้นทางทางการเงิน แต่การที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไม่ได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมประเภทผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องมีการรายงานการธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และการที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ยกเว้นให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมกรณีที่หน่วยงานรัฐเป็นคู่กรณี และกรณีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการใช้เช็ค ส่งผลให้สำนักงาน ปปง. ขาดข้อมูลการทำธุรกรรมเพื่อใช้ในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ยังไม่มีบทบัญญัติที่แยกให้ชัดเจนถึงความรับผิดของนิติบุคคล และกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล ในกรณี ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการรายงานธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายในการติดตามเส้นทางทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น