ที่มาและลักษณะปัญหาพื้นฐานของกฎหมายไทย

บทคัดย่อ

การจะแก้ไขปัญหาใดจำเป็นต้องทราบถึงเหตุแห่งปัญหา และผลที่เกิดปรากฏแก่ปัญหานั้น กฎหมายไทยก็เช่นเดียวกัน หากจะมีแนวทางใดเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหา ก็จำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าที่มาและลักษณะปัญหาพื้นฐานของกฎหมายไทย ปัญหาพื้นฐานของกฎหมายไทย 3 ประการ คือ วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ วัฒนธรรมอำนาจนิยม และประวัติศาสตร์การสร้างรัฐชาติ โดยลักษณะเฉพาะของปัญหาพื้นฐานดังกล่าว ส่งผลที่ปรากฏอยู่ตามบทบัญญัติของกฎหมายไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีลักษณะปัญหาที่ปรากฏต่อกฎหมายไทยอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้ กฎหมายมีเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์ กฎหมายมุ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐกับซ้ำซ้อนและผิดวัตถุประสงค์ กฎหมายไม่ให้ความสำคัญการควบคุมการใช้อำนาจรัฐและขาดสภาพบังคับกับเจ้าหน้าที่รัฐ และกฎหมายมีลักษณะตัดตอนผูกขาดการใช้อำนาจรัฐ