ศาลอาญาระหว่างประเทศ – ข้อจำกัดขององค์การ

The International Criminal Court–the inherent limitations

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอภาพรวมและหลักการสำคัญของศาลอาญาระหว่างประเทศ ที่ถือกำเนิดขึ้นโดยธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดทางอาญาระหว่างประเทศจากอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมรุกรานมาลงโทษ นอกจากนั้นยังชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาท้าทายที่ศาลอาญาระหว่างประเทศต้องเผชิญรวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมความยุติธรรม