ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Human dignity under The Constitution of the Kingdom of Thailand

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จากการศึกษาพบว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นแนวความคิดเพื่อปกป้องมนุษย์ทั้งจากการกระทำของรัฐและของเอกชน เป็นคุณค่าที่กฎหมายระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองคุ้มครอง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย รวมทั้งได้บัญญัติหลักประกันและกลไกการคุ้มครองไว้ด้วย แต่พัฒนาการเกี่ยวกับแนวความคิด ความหมาย และขอบเขตที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังมีค่อนข้างน้อย ดังนั้น องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ ทั้งองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะองค์กรฝ่ายตุลาการ จึงควรมีส่วนช่วยสร้างพัฒนาการให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมายที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นคุณค่าพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ