ความเป็นมา

                 สาขาวิชานิติศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำวารสารทางวิชาการ เพื่อเป็นการแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ที่สามารถนำไปเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา ค้นคว้า งานวิชาการที่น่าสนใจ เพื่อนำไปต่อยอดในการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท และนอกจากจะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลของคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาตร์แล้ว ยังเปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจจะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สามารถนำส่งเข้าในระบบออนไลน์ที่ทางสาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดทำขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาในแต่ละมหาลัยสามารถยื่นส่งบทความของวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการประกอบการทำเรื่องยื่นขอสำเร็จการศึกษา และวารสารกฎหมายของสาขาวิชานิติศาสตร์ยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้บริการการศึกษาให้แก่สังคม โดยการเขียนบทความทางด้านกฎหมาย รวบรวมคำพิพากษาฏีกาต่าง ๆ ที่ศาลฏีกาได้พิจารณาไว้แล้วมาให้นักศึกษาวิเคราะห์ถึงคำพิพากษาต่างๆ รวมทั้งแนะนำกฎหมายใหม่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา ในการศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจกับกฎหมายที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่