คำแนะนำในการส่งบทความ

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนอาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการ นักศึกษานิติศาสตร์และผู้สนใจทั่วไปส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ครอบคลุมกฎหมายทุกสาขาเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

1. ต้นฉบับบทความ

 • (1) บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องมีความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
 • (2) บทความต้องพิมพ์ด้วย Microsoff word
  สำหรับภาษาไทยใช้อักษร Th Sarabun Ps ขนาดตัวอักษร 16 point
  ภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาดตัวอักษร 12 point
  ถ้าเป็นตัวเลขต้องพิมพ์เป็นเลขอารบิก
  เชิงอรรถภาษาไทยใช้ตัวอักษร Th Sarabun Ps ขนาดตัวอักษร 12 point
  เชิงอรรถภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาดตัวอักษร 9 point
 • (3) ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลางหน้ากระดาษ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้ชื่อเรื่องเยื้องลงมาทางขวาพิมพ์ด้วยตัวอักษรเอน ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด และสถานที่ทำงานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
 • (4) บทความวิชาการ ต้องเป็นบทความที่นำเสนอเนื้อหาสาระจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อ (Abstrack) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเลือกคำที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 3 คำ บทนำ เนื้อหา สรุป ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม
 • (5) บทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นบทความจากการวิจัยหรือจากวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้ทำวิจัย บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) คำสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทนำ วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมุติฐานของ การศึกษา ขอบเขตของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีดำเนินงานวิจัย ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ)

2. การส่งต้นฉบับ

 • (1) ทางไปรษณีย์ ส่งต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนาอีก 1 ชุด พร้อมแผ่นซีดีไปที่กองบรรณาธิการ วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • (2) ทางเว๊บไซต์ http://lawjournal.stou.ac.th หัวข้อการส่งบทความ ทั้งนี้ บทความที่ส่งมาลงพิมพ์จะต้องเป็นความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์จากที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์อื่น บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ทุกเรื่องจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชา

การเขียนอ้างอิง (Footnote)

 • 1. หนังสือ ตำรา ชื่อผู้แต่ง, ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ์, จังหวัด : ชื่อสำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า
 • 2. วิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์, ชื่อวิทยานิพนธ์, ระดับของวิทยานิพนธ์, ชื่อสถาบัน, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า
 • 3. เอกสารการสอน ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อหน่วย, ใน ชื่อเอกสารการสอนชุดวิชา, เล่มที่, หน่วยที่, ปรับปรุงครั้งที่, นนทบุรี : ชื่อสาขาวิชาที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า
 • 4. รายงานการวิจัย ชื่อผู้วิจัย, ชื่อรายงานวิจัย, ชื่อหน่วยงานที่ให้ทุนทำวิจัย, จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์ : ปีที่พิมพ์, เลขหน้า
 • 5. บทความ ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร, ปีที่ออก, ฉบับที่ออก (เดือน ปีพิมพ์,) : เลขหน้าบทความทั้งหมด, เลขหน้าที่อ้างอิง
 • 6. เชิงอรรถ ชื่อเว็บ. ชื่อข้อมูลประชาสัมพันธ์. ค้นคืน วัน เดือน ปี. จาก URL ของข้อมูลนั้น. (ถ้าอ้างอิงเวบภาษาต่างประเทศให้ใช้ Retrieved แทนคำว่าค้นคืน และให้พิมพ์เดือนก่อนแล้วจึงตามด้วยวันที่) กระทรวงยุติธรรม. 119 ปี สถาปนากระทรวงยุติธรรม. ค้นคืน 1 พฤศจิกายน 2553. จาก http://www.moj.go.th/th/justice/home2-cms-transmit.php?section=main_magazine. The Open University of Japan. “Academic Procedures”. Retrieved October 27, 2010 from : http://www.ouj.ac.jp/eng/pdf/Academic_Procedures.pdf.