คำแนะนำในการส่งบทความ
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช

       สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนอาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการ นักศึกษานิติศาสตร์และผู้สนใจทั่วไปส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ครอบคลุมกฎหมายทุกสาขาเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

1. ต้นฉบับบทความ
2. การส่งต้นฉบับ
3. การเขียนอ้างอิง (Footnote)