คณะกรรมการพิจารณาบทความ

  • ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
  • ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
  • ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
  • ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส
  • ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์
  • รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ ปิติยาศักดิ์