คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

  • รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช
  • รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
  • ดร.ภาณุ ตรัยเวช
  • อาจารย์ประพันธ์ ทรัพย์แสง