สำหรับผู้เขียนบทความ

 • 1. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องมีความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
 • 2. บทความต้องพิมพ์ด้วย Microsoft Word
 •     • สำหรับภาษาไทยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 point
 •     • ภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 point
 •     • ตัวเลขต้องพิมพ์เป็นเลขอารบิก
 •     • เชิงอรรถภาษาไทยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 12 point
 •     • เชิงอรรถภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 9 point
 • 3. บทความวิชาการ ต้องเป็นบทความที่นำเสนอเนื้อหาสาระจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบตาม template บทความวิชาการของวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) คำสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยในเนื้อหาบทความประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา บทสรุป และบรรณานุกรม
 • 4. บทความวิจัย ต้องเป็นบทความจากการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบตาม template บทความวิจัยของวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้ทำวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) คำสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยในเนื้อหาบทความประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา (ถ้ามี) ขอบเขตของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีดำเนินงานวิจัย ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) และบรรณานุกรม
 • การส่งต้นฉบับ

  ส่งบทความเข้าระบบได้ทางเว็บไซต์ https://lawjournal.stou.ac.th ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. สมัครเพื่อใช้งานระบบและส่งบทความ และ log in เข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ หากท่านเคยสมัครใช้งานระบบก่อนแล้วสามารถ log in เข้าสู่ระบบเพื่อส่งบทความได้โดยไม่ต้องสมัครใช้งานใหม่

  2. ระบบจะให้ทำการส่งบทความ