สำหรับผู้เขียนบทความ

 • 1. ตัวอักษรขนาด 16 พิมพ์ลงในกระดาษ A4
 • 2. ต้องพิมพ์ด้วย Microsoft word สำหรับภาษาไทยใช้อักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 point ภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาดตัวอักษร 12 point ถ้าเป็นตัวเลขต้องพิมพ์เป็นเลขอารบิก เชิงอรรถภาษาไทยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 12 point เชิงอรรถภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาดตัวอักษร 9 point
 • 3. ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลางหน้ากระดาษ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้ชื่อเรื่องเยื้องลงมาทางขวาพิมพ์ด้วยตัวอักษรเอน ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด และสถานที่ทำงานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
 • 4. บทความวิชาการ ต้องเป็นบทความที่นำเสนอเนื้อหาสาระจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อ (Abstrack) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเลือกคำที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 คำ บทนำ เนื้อหา สรุป ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม
 • 5. บทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นบทความจากการวิจัยหรือจากวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้ทำวิจัย บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) คำสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทนำ วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมุติฐานของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีดำเนินงานวิจัย ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ)
 • การส่งต้นฉบับ

  1. ทางไปรษณีย์

  ส่งต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนาอีก 1 ชุด พร้อมแผ่นซีดีไปที่กองบรรณาธิการ วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  2. ทางเว๊บไซต์

  http://lawjournal.stou.ac.thทำการ สมัครสมาชิก จากนั้น login เข้าสู่ระบบจะปรากฎ หัวข้อการส่งบทความ ให้ทำการส่งบทความในหัวข้อนี้