ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองบรรณาธิการภายนอก


ศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
รองศาสตราจารย์.ดร.อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กิตติ ชยางคกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ฤทัย หงส์สิริ
ศาลปกครองกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ดร. ฤทัย หงส์สิริ
ศาลปกครองกลาง
อาจารย์เธียรชัย ณ นคร
นักวิชาการอิสระ
อาจารย์ชนิดา คูศรีพิทักษ์
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

กองบรรณาธิการภายใน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญดา เกิดลาภผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวิธ วงศ์ทิพย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร สุทันกิตระ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ มธุรปรีชากุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้จัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองจัดการ

นางสาวณัฏฐวี มงคลบริรักษ์
นางนงนุช จันทร์ควง
นางสาวทิพรัตน์ วงษ์พรหม
นางทิพวรรณ ประเสริฐทรัพย์
นายสมพงษ์ อุ่นประเสริฐสุข
นางลลิดา ผดุงปราชญ์
นางสาวสุจิตรา พุ่มไสว
นายสมชาย รอดขำ
นางสาวจิตตินันท์ สวดมาลัย
นางสาวอนัญญา จำปากะนันท์