ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.ภาณุ ตรัยเวช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์จิรา เชิดชู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองบรรณาธิการภายนอก


ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน สาตรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ ดร.ใยแก้ว ศีลรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ สุขุม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ดร. ฤทัย หงส์สิริ
ศาลปกครองกลาง

กองบรรณาธิการภายใน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร สุทันกิตระ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณวิช ทัพภวิมล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช