ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองบรรณาธิการภายนอก


ศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
รองศาสตราจารย์.ดร.อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
อาจารย์ดร.ฤทัย หงส์สิริ
ศาลปกครองกลาง
อาจารย์เธียรชัย ณ นคร
นักวิชาการอิสระ
อาจารย์ชนิดา คูศรีพิทักษ์
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

กองบรรณาธิการภายใน


รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์อาจารี มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรีกานต์ อยู่เรือง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร.ชัชชัย ลาภปรารถนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ มธุรปรีชากุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้จัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองจัดการ

นางสาวณัฏฐวี มงคลบริรักษ์
นางนงนุช จันทร์ควง
นางสาวทิพรัตน์ วงษ์พรหม
นางทิพวรรณ ประเสริฐทรัพย์
นายสมพงษ์ อุ่นประเสริฐสุข
นางลลิดา ผดุงปราชญ์
นางสาวสุจิตรา พุ่มไสว
นายสมชาย รอดขำ
นางสาวทิพย์วรรณ สมสมัย
นางสาวอนัญญา จำปากะนันท์