วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Journal of Law)

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-สิงหาคม 2561

แชร์ลูกโซ่ : แนวโน้มการกระทำความผิดกับการบังคับใช้กฎหมาย
ภาพรวมกฎหมายธุรกิจประเทศมาเลเซีย:การวิเคราะห์และเปรียบเทียบองค์กรธุรกิจและภาษีเงินได้ระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย
ความซ้ำซ้อนในอำนาจหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัชกาลที่เก้ากับการใช้กฎหมายและการสร้างนักกฎหมาย
มาตรการทางภาษีเพื่อบรรเทาภาระหญิงมีครรภ์และสนับสนุนการมีบุตร
ปัญหาการรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
ที่มาและลักษณะปัญหาพื้นฐานของกฎหมายไทย
การขอรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด ตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ศาลอาญาระหว่างประเทศ – ข้อจำกัดขององค์การ
ประเทศไทยกับมาตรฐานสากลในการอนุญาโตตุลาการทางธุรกิจระหว่างประเทศ