ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : (02) 504-8361-4:โทรสาร : (02) 503-3854