ปัญหาทางกฎหมายในการกำกับดูแลมาตรฐานสินค้าและบริการ: ศึกษากรณีลิฟต์โดยสาร

Legal Problems Regarding the Standardization of Goods and Services: A Case Study of Passenger Lifts

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานของสินค้าและบริการ โดยศึกษาวิเคราะห์กฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานของสินค้าและ บริการศึกษากรณีลิฟต์โดยสารจากนั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายมาเลเซียในการกำหนดมาตรฐาน ลิฟต์และมาตรฐานการบำรุงรักษาลิฟต์การบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการติดตั้งและทดสอบ การกำหนดหน้าที่และ ความรับผิดของผู้ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อนำเสนอแนวทางในการออกกฎหมายกำหนดมาตรฐานลิฟต์และมาตรฐาน การบำรุงรักษาลิฟต์อย่างถูกต้องและเหมาะสม งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยทางกฎหมายโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการค้นคว้าวิจัยเอกสาร โดยศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสร้างมาตรฐานสินค้า จะมีส่วนเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับประเทศไทยและอาจนำไปสู่มาตรฐานสินค้าที่ใช้ร่วมกันในอาเซียนในอนาคต โดย หากประเทศไทยไม่มีการกำหนดมาตรฐานสินค้าจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายมาตรฐานสินค้า และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลทั้งในส่วนของการนำเข้า-ส่งออกและมาตรฐานการผลิตสินค้า ภายในประเทศ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะมุ่งศึกษามาตรฐานของลิฟต์โดยสารที่จัดเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ต้องมีมาตรฐาน โดยการวิจัยนี้ได้ศึกษากฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง ตำรากฎหมาย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ของทั้ง ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ นำมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะในการออกกฎหมายเพื่อควบคุมมาตรฐานของลิฟต์และมาตรฐานการ บำรุงรักษาลิฟต์โดยตรง ผลของการศึกษาวิจัยพบว่าการกำหนดมาตรฐานลิฟต์เป็นมาตรการสำคัญในการประกันคุณภาพของสินค้า และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานลิฟต์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสม และ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมมาตรฐานของลิฟต์และมาตรฐานการบำรุงรักษาลิฟต์โดยตรง ทั้งที่การใช้งานลิฟต์ อย่างปลอดภัยต้องอยู่ภายใต้การผลิต การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาตามหลักวิชาการและเป็นไปตาม มาตรฐานความปลอดภัยอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในขณะที่สหพันธรัฐมาเลเซียมีพระราชบัญญัติโรงงานและ เครื่องจักร (ลิฟต์โดยสารไฟฟ้าและลิฟต์ขนส่งสินค้า) ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) ซึ่งกำหนดมาตรฐานลิฟต์และมาตรฐาน การบำรุงรักษาไว้อย่างชัดเจน มีเอกภาพ รวมตลอดถึงการกำหนดหน่วยงานที่กำกับดูแลและบทลงโทษสำหรับผู้ซึ่งฝ่าฝืน กฎหมาย ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายในการกำหนดมาตรฐานลิฟต์และมาตรฐานการบำรุงรักษาลิฟต์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล