ปัญหาสถานะในทางกฎหมายของบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรนอกสมรส

Legal Problem on Status of Father of Illegitimate Child

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายในเรื่องสถานะในทางกฎหมาย ของบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรนอกสมรสในการจดทะเบียนรับรองบุตร อันนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ทำการจดทะเบียนรับรองบุตรอันนำมาซึ่งอำนาจปกครองบุตรเพื่อประโยชน์สูงสุด ของบุตรเป็นสำคัญ โดยการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1548 โดยให้ศาล มีอำนาจในการนำหลักการในทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักในการพิสูจน์ความเป็นบิดาและบุตร อย่างชัดเจน โดยต่างจากหลักทั่วไปที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา128/1และพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 160 ที่ต้องอาศัยความยินยอม ของคู่ความ และอาศัยบทสันนิษฐานอันเป็นคุณหรือโทษแก่ฝ่ายใด เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ต่อบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มีสถานะเป็นบิดาที่แท้จริงในการแสดงความรับผิดชอบต่อความเป็นบิดา ซึ่งเป็นบุพการีของบุตร และให้อำนาจปกครองบุตรแก่บิดาที่ได้มาจากการรับรองบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์มาตรา 1549 ที่ในปัจจุบันมีลักษณะที่ซับซ้อนและเกิดความสับสนในทางปฏิบัติโดยมีการเสนอให้ลดขั้นตอน บางประการลงเพื่อให้เกิดความทันสมัย ความเป็นธรรมต่อบิดาที่จดทะเบียนรับรองบุตรรวมถึงเป็นการลดกระบวนการ ที่มารดาและเด็กจะใช้ในการคัดค้านอำนาจปกครองบุตรที่ได้มาจากการจดทะเบียนรับรองบุตรและเหนือสิ่งอื่นใดนั้น ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของบุตรเป็นสำคัญ