มาตรการริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 246 วรรคหนึ่ง

The Measure Forfeiture of Property under The Customs Act B.E. 2560 Section 246 Paragraph One

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษริบทรัพย์สินตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอาญา 2) ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการริบทรัพย์สินตามกฎหมายศุลกากรของไทยและต่างประเทศ 3) วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการริบทรัพย์สินอันเกิดจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 246 วรรคหนึ่ง และ 4) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการใช้บังคับบทลงโทษริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 246 วรรคหนึ่ง บทความนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร โดยอาศัยการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตำรา เอกสารทางกฎหมายที่เป็นภาษาไทย กฎหมายศุลกากรของไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายศุลกากรของต่างประเทศ ข้อมูลทางเว็บไซต์ คำพิพากษาศาลฎีกา บทความทางวิชาการ วารสารกฎหมาย วิทยานิพนธ์ และรายงานการศึกษาที่เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร ผลการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 246 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติความผิดฐาน รับไว้ด้วยประการใด ๆ ซึ่งของลักลอบหนีภาษีศุลกากร โดยกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิดในระวางโทษจำคุกและโทษปรับเท่านั้น มิได้บัญญัติบทลงโทษริบทรัพย์สินไว้ จึงทำให้การบังคับใช้โทษริบทรัพย์สินในความผิดฐานรับไว้ด้วยประการใด ๆ ซึ่งของลักลอบหนีภาษีศุลกากรยังไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม การลักลอบหนีภาษี ศุลกากร ตลอดจนเกิดอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินคดีศุลกากร ซึ่งคดีที่เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมาย หลายบท และการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติระวางโทษ ริบทรัพย์สินไว้ แต่ความผิดตามมาตรา 246 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด เมื่อคดีถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษา ลงโทษจำเลย ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 246 วรรคหนึ่ง เป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดและ ริบของกลาง โดยให้ของกลางตกเป็นของหน่วยงานอื่นมิใช่ของกรมศุลกากร ผลของคำพิพากษาดังกล่าวทำให้เกิดปัญหา ในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลางทำให้กรมศุลกากรมีภาระหน้าที่ในการเก็บรักษาของกลาง จึง ควรปรับปรุงกฎหมายโดยการเพิ่มบทลงโทษ ริบทรัพย์สินในมาตรา 246 วรรคหนึ่ง เพื่อให้เกิดการบังคับใช้โทษริบ ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 246 วรรคหนึ่ง มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม การลักลอบหนีภาษีศุลกากร มากยิ่งขึ้น