วิเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

Analysis of National Reform Issues According to the Intent of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017)

บทคัดย่อ

การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 มาตรา 257-261 ได้กำหนดประเด็นการปฏิรูปด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความทัดเทียม ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ มาตรา 259 ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็น กรอบในการดำเนินการ ซึ่งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีขั้นตอน มีการวัดผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศใน ทุกประเทศที่กล่าวมา ซึ่งในแต่ละประเด็นกำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศ ในรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งผลสำเร็จที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี