ปัจจัยที่ส่งผลให้สื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน: การศึกษาเชิงทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

Factors Affecting Digital Media On Juvenile Delinquency: A Theoretical Study Of Social Learning

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนจากการเลียนแบบจากสื่อดิจิทัลและเพื่อศึกษาหาแนวทางการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนที่เกิดจากการเลียนแบบในการใช้สื่อดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ เด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา บ้านมุทิตา และบ้านสิรินธร จำนวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์การจำแนกพหุ ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชายและหญิง จำนวน 10 คนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนข้างต้น โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและมีแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบเฉพาะ เจาะจง สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อดิจิทัลมีลักษณะดังนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 15-17 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ดี มีการใช้สื่อดิจิทัลมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้สื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนพบว่า ปัจจัยทางด้านการใช้สื่อดิจิทัล ปัจจัยทางด้านลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและปัจจัยทางด้านการคบหากับบุคคลภายนอกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลียนแบบการกระทำความผิดจากสื่อดิจิทัลของเด็กและเยาวชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นทางภาครัฐควรศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกในด้านนโยบาย ข้อกฎหมาย กฎหรือระเบียบเพื่อให้ทราบถึงข้อมูล แนวทางในการป้องกัน ปราบปรามหรือการลงโทษผู้ที่เผยแพร่สื่อดิจิทัลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระทำความผิด ในส่วนของภาคสังคมควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อการกระทำความผิดของในกลุ่มอื่น ๆ เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยมาเปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกับเด็กและเยาวชนหรือไม่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และทางครอบครัว ญาติหรือบุคคลที่เด็กและเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วยควรสอดส่อง อธิบายและสั่งสอนและจัดหากิจกรรมต่างๆทำร่วมกับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชน