พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ไม่ได้มีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอำนาจตรวจเงินแผ่นดิน

Organic Act on State Audit B.E. 2561 does not have a legal problem with the State Audit Power

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอำนาจตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าอิสระที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ในระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผลการศึกษาดังกล่าวได้เผยแพร่สู่สาธารณะและยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่มากในความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจตรวจเงินแผ่นดินว่ามีอำนาจระงับยับยั้งโครงการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง และอำนาจในการสั่งลงโทษทางปกครองของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในข้อกฎหมายที่อ้างอิงไว้ในผลการศึกษาดังกล่าว จึงสมควรนำเสนอความรู้ความเข้าใจต่อสาระสำคัญของอำนาจตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ให้ถูกต้องตรงกันแก่สาธารณชนและในวงวิชาการทางนิติศาสตร์สืบไป