ปัญหาการประกันภัยเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

Problems on Insurance Relating to Copyright Infringement

บทคัดย่อ

ปัญหาผู้เอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยได้หรือไม่ ถ้าวัตถุในการเอาประกันภัยนั้นเป็นวัตถุในอนาคตที่ยังไม่เกิดมีขึ้นหรือที่ใกล้จะเกิดในช่วงเวลาอันสั้น ทั้งนี้หากสามารถเอาประกันภัยได้ในวัตถุในอนาคตอันใกล้จะถึง จะเป็นการตีความวัตถุซึ่งอาจขอเอาประกันภัยให้มีขอบเขตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ปัญหาลิขสิทธิ์สามารถประกันภัยได้หรือไม่ เนื่องจากลิขสิทธิ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อหรือใช้สินค้าจากบริษัทผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบันกฎหมายประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ผลจากการศึกษาพบว่าในประเทศอังกฤษได้มีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ถ้าประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และมีการรับประกันภัยการใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ ย่อมส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สร้างสรรค์ในวงกว้าง จึงได้เสนอแนวทางเพื่อการปกป้องการใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ของ ผู้สร้างสรรค์ เพื่อสร้างหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้รับความมั่นใจในการประกอบธุรกิจว่าจะได้รับการเยียวยาเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์