Piercing the Corporate Veil : หลักการและความสำคัญ

บทคัดย่อ

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นผู้จัดตั้ง ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ถือหุ้น หรือพนักงานต่างๆ รวมตลอดถึงบริษัทในเครือของบริษัทแม่หรือบริษัทหลัก ที่จดทะเบียนนิติบุคคลทางกฎหมายก็แยกต่างหากจากบริษัทแม่หรือบริษัทหลักเช่นเดียวกัน ส่งผลให้นิติบุคคลนั้นมีความสามารถ ในการดำเนินการทางธุรกิจ ภายใต้กรอบแห่งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีความน่าเชื่อถือ และสามารถคุ้มครองให้ความเป็นธรรมต่อบุคคลที่มาเกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ตามสิทธิ หน้าที่และความรับผิดต่างๆ ของนิติบุคคล ก็อาจก่อให้เกิดช่องทาง ให้ผู้ที่ไม่สุจริตใช้นิติบุคคลเป็นเกราะกำบังซุกซ่อนผลประโยชน์หรือเป็นเครื่องมือปฏิเสธความรับผิด จึงเกิดหลักการเจาะม่านนิติบุคคล เพื่อให้ปรากฏว่าแท้จริงแล้วนิติบุคคลดังกล่าวมีสภาพและพฤติการณ์อย่างไร เป็นเพียงหุ่นเชิดหรือไม่ ซึ่งในต่างประเทศได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว และมีการวางหลักเกณฑ์ทางกฎหมายไว้แล้ว แต่ในกรณีของกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทของประเทศไทย ยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง บทความนี้แสดงให้เห็นถึงช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้น โดยได้นำแนวคำวินิจฉัยคำพิพากษาฎีกามาประกอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องในอนาคต อันจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรม และเกิดผลดีต่อทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ได้อย่างแท้จริง