การตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทยในทศวรรษหน้า

Thailand’s State Audit in the Next Decade

บทคัดย่อ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 การตรวจเงินแผ่นดิน มีภารกิจสำคัญอย่างมากในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประกอบกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงมีภารกิจที่เพิ่มเติมไปจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 แม้ว่าจะยังคง ชื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างเดิม ด้วยเหตุนี้นอกจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะมีภารกิจหลักในการ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินแล้วยังมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน แก่หน่วยรับตรวจด้วย เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐมากขึ้นและ สามารถใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าด้วย