ปัญหาการยอมรับของศาลให้การแสดงเจตนาให้ที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมีผลสมบูรณ์ แม้ไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน

Problem regarding the acceptance of court for Dedication of land to Public Domain of State is valid although do not made in writing and register

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ ได้ศึกษาถึงการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และความแตกต่างของการให้หรือการอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกที่รับโอนโดยสุจริตไม่ทราบว่าทรัพย์นั้นได้ตกเป็นทรัพย์ของแผ่นดินไปแล้ว จากการศึกษาพบว่า การให้หรือการอุทิศทรัพย์ (ที่ดิน) เป็นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐไม่ต้องมาทำการรับโอน เมื่อเจ้าของที่ดินแสดงเจตนาให้ก็เพียงพอแล้ว อีกทั้งแม้หน่วยงานของรัฐจะไม่ได้ดำเนินการใดๆ ตามความประสงค์ของผู้อุทิศก็ไม่ทำให้ที่ดินกลับมาเป็นของเอกชนอีกต่อไป ผลที่เกิดขึ้นกฎหมายไม่ได้คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตเลย