การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย และผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. ..... ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับ สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐประชาชนจีน

An analysis of advantages, disadvantages and impacts of the Single Limited Company Act B.E. ..... of Thailand compared with the private company law provisions of the United Kingdom and the Federal Republic of Germany. and People's Republic of China.

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี วิวัฒนาการของการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว และร่างพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ของไทยเปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมายบริษัทเอกชนของกับสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของร่างพระราชบัญญัติฯ เสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียวให้มีความสมบูรณ์ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีพรรณนา ผลการศึกษาพบว่ากระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำเป็นต้องร่างกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อจะรองรับและกำกับดูแลองค์กรธุรกิจประเภทใหม่ที่จัดตั้งโดยบุคคลธรรมดาคนเดียวที่รับผิดจำกัด เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว (2) ศึกษากฎหมายตามร่างพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว โดยศึกษาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติของกฎหมายไทยกับกฎหมายบริษัทของประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี และประเทศจีน (3) นำเสนอข้อดีและข้อเสีย ตามร่างพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... และ (4) เสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียวหากมีการประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ผลการศึกษาพบว่า (1) ร่างพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ของประเทศไทยมีวามจำเป็นต้องตรากฎหมายขึ้นใหม่ เพื่อจะเป็นกฎหมายรองรับและกำกับดูแลองค์กรธุรกิจประเภทใหม่ที่จัดตั้งโดยบุคคลธรรมดาคนเดียวที่รับผิดจำกัด สามารถแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่รองรับได้ เหมาะสำหรับการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความบกพร่อง บางบทบัญญัติยังไม่เหมาะสม หรือไม่มีบทบัญญัติไว้อย่างกรณีเจ้าของทุนถูกฟ้องล้มละลายที่จะมีผลต่อสภาพนิติบุคคลของบริษัทฯ หรือไม่ (2) ศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติร่างพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ของประเทศไทยกับกฎหมายบริษัทของประเทศอังกฤษ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วพบว่ากรณีไม่อนุญาตให้นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียวก็แตกต่างจากกฎหมายบริษัทเอกชนของประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี และประเทศจีน อาจทำให้ประเทศไทยขาดเงินทุนและเทคโนโลยีใหม่ๆ จากนักลงทุนที่เป็นนิติบุคคลได้ (3) นำเสนอข้อดีและข้อเสียของการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อ (4) เสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียวหากมีการประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย อาทิเช่น ควรกําหนดทุนจดทะเบียนขั้นสูงของบริษัทจํากัดคนเดียวไว้ไม่เกินขนาดของกิจการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และควรกำหนดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท