การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่านการดำเนินคดีปกครองของศาลยุติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น

Upholding Constitutional Rights and Liberties: The Role of Administrative Proceedings in Japan

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการฟ้องคดีปกครอง โดยศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการฟ้องคดีปกครอง พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลยุติธรรมในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวญี่ปุ่นได้รับการปกป้องในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองอย่างไร ซึ่งบทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงกลไกสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีปกครองของประเทศญี่ปุ่น ในการควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง อันเป็นหลักประกันที่สำคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อันเป็นสารัตถะสำคัญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมทั้งส่งเสริมระบบการปกครองด้วยความเป็นธรรมและเคารพต่อสิทธิของปัจเจกบุคคลในประเทศญี่ปุ่น