ปัญหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Legal Problems Related to E-Commerce Business in Thailand

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา และหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2) ปัญหาและอุปสรรคของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3) กฎหมายของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเครือรัฐออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (4) เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายไทยกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเครือรัฐออสเตรเลีย (5) แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดของฐานงานดิจิทัลไว้เป็นการเฉพาะในพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิจัยเอกสารจากกฎหมาย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือ ตำรา บทความ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายจากอินเทอร์เน็ต ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ผู้วิจัยจะทำการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากเนื้อหาที่ได้จากการวิจัยเอกสารและการทบทวนวรรณกรรม เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะต่อไป ผลการศึกษาพบว่า (1) การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นที่นิยมและแพร่หลาย ดังนั้น ผู้บริโภคจึงต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้บริโภคหรือประชาชนได้รับความเสียหาย (2) ปัญหาและอุปสรรคคือบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยยังคงไม่ชัดเจนและการบังคับใช้กฎหมายยังคงไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดของฐานงานดิจิทัล และการวิจารณ์สินค้าและบริการปลอม (3) กฎหมายของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเครือรัฐออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ ความรับผิดของฐานงานดิจิทัล และการวิจารณ์สินค้าและบริการปลอม (4) เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายไทยกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเครือรัฐออสเตรเลีย แล้วพบว่าประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลียมีกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะยกเว้นสหราชอาณาจักร, ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรมีกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของฐานงานดิจิทัลเป็นการเฉพาะยกเว้นเครือรัฐออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักรมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการวิจารณ์สินค้าและบริการปลอม เป็นการเฉพาะ ยกเว้นประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย (5) แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เป็นการบัญญัติเกี่ยวกับ ความรับผิดของฐานงานดิจิทัลไว้เป็นการเฉพาะในพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565