ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยทหาร

Suggestion for Military Disciplinary Proce

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เสนอรูปแบบใหม่ของการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการทางทหารและการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทหารให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และหลักการแบ่งแยกอำนาจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 การวิเคราะห์พบว่าคำสั่งการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 นั้น ทหารที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีสิทธินำเรื่องขึ้นสู่การวินิจฉัยของศาล แม้เป็นคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในอำนาจศาลปกครอง แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติตัดอำนาจโดยไม่แยกแยะให้เหมาะสมกับภาวการณ์ที่แตกต่างกันของบ้านเมือง จึงเป็นการจำกัดสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล รวมถึงหลักการแบ่งแยกอำนาจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย บทความนี้เสนอแนะให้พัฒนารูปแบบการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร โดยให้ศาลทหารซึ่งมีความชำนาญในเรื่องวินัยทหารมีอำนาจทบทวนคำสั่งการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารในภาวะปกติ ส่วนในภาวะบ้านเมืองไม่สงบที่ทหารต้องเคร่งครัดต่อวินัยสอดคล้องกับความจำเป็นในการปฏิบัติการทางทหารที่ต้องแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งรูปแบบการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารในปัจจุบันที่เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาทางทหารโดยแท้ ยังเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมต่อภาวะดังกล่าว