ความรับผิดของผู้ค้ําประกันในสัญญาสําเร็จรูป

Liability of the Guarantor in the Standard Contracts

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาปัญหาและผลของกฎหมายค้ำประกันของไทยกรณีสัญญาสำเร็จรูปที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบ กับกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายไทยให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับนานาประเทศ ผลการศึกษาพบว่าสัญญาค้ำประกัน คือสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ เพื่อชำระหนี้แทนลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ซึ่งกฎหมายที่ดีย่อมคุ้มครองผู้ค้ำประกันให้ได้รับความเป็นธรรมด้วย โดยเฉพาะในสัญญาสำเร็จรูป กฎหมายต่างประเทศมีการคุ้มครองผู้ค้ำประกันสัญญาสำเร็จรูปโดย นำแนวคิดเรื่องการชำระหนี้ที่ไม่ได้สัดส่วนกับรายได้และหลักสุจริตมาจำกัดความรับผิดของผู้ค้ำประกันเพื่อสร้างความเป็นธรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมีปัญหา คือความรับผิดของผู้ค้ำประกันเป็นภาระมาก และในกรณีสัญญาสำเร็จรูปที่ผู้ค้ำประกันด้อยกว่าทั้งความรู้และอำนาจต่อรองได้สร้างภาระให้ผู้ค้ำประกัน ซึ่งมีข้อเสนอแนะในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยควรมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับนานาประเทศ ในประเด็นต่าง ๆ กล่าวคือการจำกัดวงเงินความรับผิดของผู้ค้ำประกัน การระบุสิทธิ์เกี่ยงของผู้ค้ำประกันให้ชัดเจนในสัญญา และการให้เจ้าหนี้มีหน้าที่แจ้งผู้ค้ำประกันทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเงินของหนี้อย่างน้อยปีละครั้ง