การศึกษาและจัดทําร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

The Study and the Draft Amendment to the Consumer Protection Act B.E. 2522

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาด้านตัวบทกฎหมายและการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมกฎหมายทั้งประเด็นความล้าสมัยของกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและประเด็นการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 2) เพื่อศึกษากฎหมาย โครงสร้างองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคและการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของต่างประเทศ เพื่อนำแนวทางบังคับใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้สำหรับประเทศไทย 3) จัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... และ 4) จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการตรากฎหมายลำดับรอง วิธีการดำเนินการใช้วิธีศึกษาวิจัยจากเอกสาร การประชุมกลุ่มย่อยและการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ผลการวิจัยพบว่า 1) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีประเด็นที่เป็นปัญหาและนำไปสู่การศึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 7 ประเด็นคือ การจำกัดสิทธิของผู้เสียหายในการเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจ โครงสร้างของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สถานะความเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใช้อำนาจทางปกครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ การกำหนดโทษปรับทางปกครองในคดีคุ้มครองผู้บริโภค การบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามผู้กระทำความผิด และหน่วยงานติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ 2) สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย มีการรับรองสิทธิของผู้บริโภคที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย โดยในส่วนกฎหมายที่พัฒนาล้ำหน้ากว่ากฎหมายไทย คือ การเรียกค่าเสียหายทางจิตใจ โครงสร้างขององค์กรและคณะกรรมการกำกับดูแลที่มีความเป็นอิสระ หน่วยงานสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ และบทบาทองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บริโภคและสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ 3) ผู้วิจัยได้จัดทำข้อเสนอแนะของงานวิจัยเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... พร้อมกับเหตุผลในการแก้ไขที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่วิเคราะห์ และ 4) ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการตรากฎหมายลำดับรองซึ่งได้แก่ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับที่ออกตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ....