ปัญหาการจับกุมข้าราชการการเมืองในประเทศไทย

Problems of Arresting Political Official in Thailand

บทคัดย่อ

ประเทศไทยในปัจจุบันข้อพิพาทในคดีสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นมาสู่ศาลนั้นได้เพิ่มปริมาณมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทำให้คดีสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำพยานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในคดีเพื่อมาช่วยศาลในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีของศาลเป็นไปโดยถูกต้องและเที่ยงธรรม แต่พยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่ความนำเข้ามาในคดีนั้นมักจะมีปัญหาในเรื่องความเป็นกลางและการมีส่วนได้เสียของพยานผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรที่จะให้ศาลมีระบบการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นกลางของการให้ความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะมีส่วนช่วยศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นโดยอาจขอความร่วมมือไปยังองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนให้จัดส่งรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ มาขึ้นทะเบียนเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลโดยมีการแยกประเภทของความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้ชัดเจนและควรมีการกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมให้กับพยานผู้เชี่ยวชาญด้วย