ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

การขอลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชนั้น ไม่ได้มีค่าลงตีพิมพ์วารสารแต่อย่างใด แต่ถ้าหากกองบรรณาธิการวารสารได้ส่งบทความของท่านให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของท่านแล้ว และต่อมาผู้ที่ขอลงตีพิมพ์บทความลงวารสารขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความดังกล่าว ผู้ขอลงตีพิมพ์จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการที่ขอยกเลิกให้แก่กองบรรณาธิการวารสาร เนื่องจากทางกองบรรณาธิการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอ่านบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3,000 บาท

ประกาศวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับแรกออกเดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่สองออกเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
วารสารฉบับออกเดือนมกราคม – มิถุนายน ปิดรับบทความ วันที่ 30 ธันวาคม
วารสารฉบับออกเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ปิดรับบทความ วันที่ 30 มิถุนายน

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Journal of Law)

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

โครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : การทบทวนกฎหมายหรือมาตรการที่นำมาใช้เพื่อเป็นการหันเห ผู้กระทำผิดจากการควบคุมตัว : ก่อน ระหว่างและหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
สิทธิของผู้ต้องหาสูงอายุในคดีอาญา
การกำหนดขอบเขตความรับผิดฐานทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ตามมาตรา 307 แห่งประมวลกฎหมายอาญาไทย
แนวทางการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นความผิดอันยอมความได้ตามกฎหมายไทย
จำนวนขั้นต่ำของผู้เริ่มก่อการในกฎหมายบริษัทจำกัดของไทยเปรียบเทียบกับ กฎหมายบริษัทของอังกฤษ
ปัญหาการยอมรับของศาลให้การแสดงเจตนาให้ที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมีผลสมบูรณ์ แม้ไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน
การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย และผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. ..... ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับ สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐประชาชนจีน
การพิจารณาเหตุสุดวิสัยหรือความจำเป็นที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้างในระหว่างการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้างในช่วงโควิด-19 ตามมาตรา 75 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
การคุ้มครองผู้บริโภคจากการขายสินค้าออนไลน์: กรณีการปลอมราคาจริงของสินค้า
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่านการดำเนินคดีปกครองของศาลยุติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น