ประกาศวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับแรกออกเดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่สองออกเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
วารสารฉบับออกเดือนมกราคม – มิถุนายน ปิดรับบทความ วันที่ 30 ธันวาคม
วารสารฉบับออกเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ปิดรับบทความ วันที่ 30 มิถุนายน

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Journal of Law)

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

การกํากับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในยุคหลอมรวมสื่อ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในประเทศไทย โดยการดําเนินคดีแบบกลุ่ม
ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐในประเทศสเปน
ปัญหาการฟ้องคดีของหน่วยงานทางปกครอง กรณีคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินแล้วไม่ชําระ
การพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลการโฆษณาอาหารที่มีไขมันน้ําตาล หรือโซเดียมสูง ในสื่อดิจิทัลเพื่อคุ้มครองเด็กตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก
ความท้าทายของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทย
มาตรการกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) ขององค์กรธุรกิจกับ New Normal ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินกลางปี
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้สื่อจอภาพของเด็กปฐมวัย
ระบบการเมืองการปกครองฝรั่งเศสภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958
โครงสร้างของความผิดอาญา