ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

การขอลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชนั้น ไม่ได้มีค่าลงตีพิมพ์วารสารแต่อย่างใด แต่ถ้าหากกองบรรณาธิการวารสารได้ส่งบทความของท่านให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของท่านแล้ว และต่อมาผู้ที่ขอลงตีพิมพ์บทความลงวารสารขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความดังกล่าว ผู้ขอลงตีพิมพ์จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการที่ขอยกเลิกให้แก่กองบรรณาธิการวารสาร เนื่องจากทางกองบรรณาธิการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอ่านบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3,000 บาท

ประกาศวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับแรกออกเดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่สองออกเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
วารสารฉบับออกเดือนมกราคม – มิถุนายน ปิดรับบทความ วันที่ 30 ธันวาคม
วารสารฉบับออกเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ปิดรับบทความ วันที่ 30 มิถุนายน

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Journal of Law)

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2567

มาตรการริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 246 วรรคหนึ่ง
ปัญหาการไม่นำกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้กับกรณีการรักษาความมั่นคงของรัฐ ศึกษาเปรียบเทียบสหภาพยุโรป
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ “ซิมผี-บัญชีม้า” ภายใต้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566
การแปรรูปความผิดลหุโทษเป็นความผิดทางพินัย
วิเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ปัญหาการตรวจสอบและกำกับดูแลสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปัญหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ปัจจัยที่ส่งผลให้สื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน: การศึกษาเชิงทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
อำนาจศาลกับการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ไม่ได้มีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอำนาจตรวจเงินแผ่นดิน