ประกาศวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับแรกออกเดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่สองออกเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
วารสารฉบับออกเดือนมกราคม – มิถุนายน ปิดรับบทความ วันที่ 30 ธันวาคม
วารสารฉบับออกเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ปิดรับบทความ วันที่ 30 มิถุนายน

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Journal of Law)

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563

From Authoritarianism to Sustainable Democratic Constitutionalism Challenges for Thailand
กฎหมายวัฒนธรรมกับการแช่แข็งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
การบังคับใช้กฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโบราณสถาน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยทหาร
ความรับผิดของผู้ค้ําประกันในสัญญาสําเร็จรูป
ความรับผิดในดอกเบี้ยผิดนัดของผู้จํานองอื่น
แนวคิดชาตินิยมและเสรีนิยมรีพับบลิกันกับพัฒนาการสิทธิของประชาชน ในการกําหนดเจตจํานงของตนเองภายนอก
การศึกษาและจัดทําร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ปัญหาการจับกุมข้าราชการการเมืองในประเทศไทย
พยานผู้เชี่ยวชาญในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษาถึงบทบาท ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
กระบวนการยุติธรรมกับระบบทุนนิยม