ประกาศวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับแรกออกเดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่สองออกเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
วารสารฉบับออกเดือนมกราคม - มิถุนายน ปิดรับบทความ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
วารสารฉบับออกเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ปิดรับบทความ วันที่ 15 สิงหาคม

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Journal of Law)

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือน กันยายน 2562 - มีนาคม 2563