การหยุดนับอายุความคดียาเสพติด ในกรณีผู้กระทำผิดหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรม

The Interruption of Prescription for Narcotics Drugs Case in the Event That the Offender Escapes from the Process of Judgment

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการหยุดนับ อายุความในคดียาเสพติดในกรณีผู้กระทำความผิดหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรม (2) ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการ หยุดนับอายุความในคดียาเสพติดในกรณีผู้กระทำผิดหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ (3)ศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการหยุดนับอายุความคดียาเสพติดในกรณีผู้กระทำผิดหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรม (4) เพื่อให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการหยุดนับอายุความในคดียาเสพติดในกรณี ที่ผู้กระทำความผิดหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรมให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยจากเอกสาร ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำการ รวบรวมข้อมูลจากหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ ข้อมูลจากตำรา ตลอดจนคำอธิบายต่าง ๆ และรวบรวม ข้อมูลจากตำรากฎหมาย บทความ เอกสารรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์สื่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบออนไลน์ ต่างๆ ผลการศึกษา พบว่าอายุความในคดียาเสพติดกรณีผู้กระทำความผิดหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรมยังมีปัญหา บางประการ ได้แก่ (1) ปัญหาเกี่ยวกับการหยุดนับอายุความกรณีไม่ได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด (2) ปัญหาเกี่ยวกับ การหยุดนับอายุความกรณีฟ้องคดีต่อศาลแล้วผู้กระทำความผิดหลบหนีจากปัญหาดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปัญหาดังนี้(1) ควรเพิ่มวรรคสาม พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 22 ในคดีความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดสำหรับฐานความผิดซึ่งต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหากส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตระหว่าง การกระทำความผิดหรือถูกจับกุม ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาล หรือได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด มายังศาลแล้วผู้กระทำความผิดหลบหนีไป มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ (2) ควรเพิ่มเติมวรรคสอง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 23 โดยกำหนดให้ในคดียาเสพติด ที่มีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ที่มีผู้เสียชีวิตระหว่างการกระทำความผิดหรือถูกจับกุม ถ้าผู้นั้นยังมิได้รับโทษ หรือได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนเพราะหลบหนีมิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของ อายุความ