โครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : การทบทวนกฎหมายหรือมาตรการที่นำมาใช้เพื่อเป็นการหันเห ผู้กระทำผิดจากการควบคุมตัว : ก่อน ระหว่างและหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

The research on diversion of offenders from criminal justice: laws or legal measures revision for diversion of offenders from custody: before or during criminal justice accession

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือมาตรการต่างๆ ที่นำมาใช้เพื่อเป็นการหันเหผู้กระทำผิดจากการควบคุมตัว ทั้งในขั้นตอนก่อน ระหว่างและหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีจำนวนมากซึ่งกฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ เหล่านั้นมีทั้งสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบางกรณีประสบความสำเร็จค่อนข้างน้อยหรือไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบันได้ จากการศึกษา พบว่าปัจจุบันมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการหันเหผู้กระทำผิดจากการควบคุมตัวทั้งก่อน ระหว่างและหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในหลายมาตรการซึ่งมาตรการต่างๆเหล่านั้นมีบริบทของมาตรการทางกฎหมายในการหันเหผู้กระทำผิดจากการควบคุมตัวแตกต่างจากระบบของต่างประเทศตามที่คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่ปรากฏในบรรดากฎหมายของประเทศไทยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความเหมาะสมต่อบริบทในการเอานำผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย