การคุ้มครองผู้บริโภคจากการขายสินค้าออนไลน์: กรณีการปลอมราคาจริงของสินค้า

Protecting Consumers from Online Sales: A Case of Fake Original Price

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านราคา และหลักทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งราคาสินค้าและการปลอมราคาจริงของสินค้า ศึกษาความเป็นมาและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการปลอมราคาจริงของสินค้าในการซื้อขายสินค้าของประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย ศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการปลอมราคาจริงของสินค้าในการซื้อขายสินค้าออนไลน์และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการปลอมราคาจริงของสินค้าในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของประเทศไทย ตลอดจนเสนอแนวทางในการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการปลอมราคาจริงของสินค้าในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของประเทศไทย การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิจัยเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย ตัวบทกฎหมาย ข่าวสาร ตำราทางวิชาการ บทความต่างๆ ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนมีการสัมภาษณ์ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่ากฎหมายของประเทศไทยมีปัญหาคือขาดหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยกรณีที่มีการอ้างอิงราคาของสินค้าปลอมในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ปัญหาหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย บทกำหนดโทษไม่เพียงพอ และขาดแนวทางการคำนวณค่าเสียหาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา คือ ให้นำหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยกรณีที่มีการอ้างอิงราคาของสินค้าปลอมในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการออกเป็นกฎกระทรวง ควรมีการแยกกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงออกมาเฉพาะเพื่อให้คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงมีอำนาจเฉพาะ ควรเพิ่มโทษในการจ่ายค่าปรับทางปกครอง และให้นำการคำนวณค่าเสียหายของต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการคำนวณค่าเสียหายกรณีดังกล่าวของประเทศไทย