ภาพรวมกฎหมายธุรกิจประเทศมาเลเซีย:การวิเคราะห์และเปรียบเทียบองค์กรธุรกิจและภาษีเงินได้ระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

Overview of Malaysian Business Law: Business Entities and Income Tax Analysis and Comparison between Malaysia and Thailand

บทคัดย่อ

ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน กฎหมายธุรกิจของมาเลเซียจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซียได้ดียิ่งขึ้นโดยภาพรวมกฎหมายธุรกิจของประเทศมาเลเซียมีความแตกต่างกับกฎหมายของประเทศไทยหลายส่วน ทั้งด้านกฎหมายห้างหุ้นส่วนบริษัทที่มีทางเลือกนิติบุคคลสำหรับการประกอบธุรกิจที่มีความหลากหลายกว่า นอกจากนี้การดำเนินนโยบายภาษีเงินได้ของประเทศมาเลเซียก็มีความแตกต่างกับประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งต่ำกว่าประเทศไทยมากรวมถึงการกำหนดนโยบายพิเศษในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบนเกาะลาบวนโดยเฉพาะ ที่เสนอรูปแบบนิติบุคคลสำหรับการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากปกติตลอดจนการเสนออัตราภาษีในรูปแบบเหมาจ่าย ก้อนเดียวและคำนวณจากกำไรทางบัญชีเพื่อความสะดวกของผู้เสียภาษีโดยเฉพาะ เหล่านี้จึงเป็นข้อสังเกตที่น่าศึกษาเชิงลึกเพื่อติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ด้วยกฎหมายธุรกิจลักษณะนี้ต่อไปว่าประเทศไทยสามารถเรียนรู้อะไรจากนโยบายเหล่านี้ได้บ้าง บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยโครงการข้อมูลกฎหมายของประเทศมาเลเซียและข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศมาเลเซีย สำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา