การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

Collecting Personal Income Tax levied on Capital Gain in the Stock Exchange of Thailand

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศออสเตรเลีย และกฎหมายประเทศอังกฤษ และวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายประเทศออสเตรเลียและกฎหมายประเทศอังกฤษ รวมถึงหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในประเทศไทยประเด็นปัญหาที่ศึกษา การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิจัยเอกสารจากการวิเคราะห์กฎหมาย และมีหน่วยวิเคราะห์เป็นตัวบทกฎหมาย หลักกฎหมาย มาตรการ และกฎระเบียบต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ บทวิจัย หนังสือตำราเรียน ตัวบทกฎหมาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผลการศึกษา พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาจากกำไรที่ได้จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (Capital Gains) เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษี ทำให้รัฐบาลขาดรายได้ที่จะนำไปพัฒนาประเทศ และเป็นช่องว่างของกฎหมายภาษีอากรส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายภาษีอากรของประเทศออสเตรเลีย และประเทศอังกฤษ ดังนั้นเห็นควรให้มีการปรับปรุงมาตรการทางภาษีในส่วนของกำไรที่เกิดจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบุคคลธรรมดาให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีเงินได้ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน