การขอรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด ตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

Obtaining a Compensation for Violation According to the law on tort liability of officials

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขวิธีการเกี่ยวกับการขอรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 11 และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครอง เยียวยาความเสียหาย ด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม ผลการศึกษาพบว่า การยื่นคำขอรับค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานรัฐในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มีขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาตามปกติ 180 วัน และหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดขออนุมัติขยายระยะเวลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดออกไปได้อีกไม่เกิน 180 วัน รวมระยะเวลาการพิจารณาของรัฐสูงสุด 360 วัน และเมื่อผู้เสียหายไม่พอใจในผลคำวินิจฉัยกฎหมายให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับว่าเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาค่อนข้างยาวนานและอำนาจในการพิจารณาเป็นอำนาจศาลปกครองและในระหว่างยื่นคำขอดังกล่าวอายุความละเมิดมิได้สะดุดหยุดลงแต่อย่างใด เห็นควรแก้ไขพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 โดยบัญญัติ “ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคำขอที่ได้รับให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันได้รับคำขอ หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนด ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 60 วันก่อนวันครบกำหนดดังกล่าว คำสั่งเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ถือว่าไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง หากผู้เสียหายไม่พอใจในผลคำวินิจฉัยให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจในการพิจารณา โดยให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรม ภายใน อายุความละเมิด และในระหว่างที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาคำขอก็ให้อายุความละเมิดสะดุดหยุดลง เพื่อให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม